Codi de conducta ètic

1.- DECLARACIÓ DE PRINCIPIS ÈTICS

El Codi de Conducta Ètica (d’ara endavant, el “Codi Ètic”) recull el catàleg de Principis Ètics i Normes de Conducta que ha de regir l’actuació de l’empresa i de tots els membres del personal.

MOMENTUM TASK FORCE declara com a Principi Ètic Fonamental que rebutja qualsevol forma de corrupció i que vetllarà de forma inequívoca, perquè en el si de l’empresa i en les seves relacions amb tercers, s’observi un comportament honest i íntegre, sense cap mena de disciminació i complint en tot moment amb els preceptes legals establerts de manera tal que no hi càpiga cap dubte del seu compromís, prestant a més especial interès a aquelles normes i recomanacions que siguin especifiques de la seva activitat, comprometent-se a actualitzar i revisar tots els seus processos interns de forma permanent a fi de adequar-los a les circumstàncies de cada moment.

Tot el personal de MOMENTUM TASK FORCE ha d’evitar sempre qualsevol conducta que pugui fer malbé o posar en perill l’empresa o la seva reputació, actuant de forma legal i honesta.

Els nostres clients constitueixen els nostres principals actius i és la nostra meta oferir-los uns productes i serveis que estiguin sempre per sobre de les seves pròpies expectatives.

La nostra política empresarial està basada en les relacions a llarg termini amb els nostres centenars, innovació permanent en els nostres productes i instal·lacions, així com generar sempre valor afegit i contribuir a la millor gestió dels recursos, promovent l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions, sensibilitzant el nostre personal en aquesta matèria.

2.- PERSONES SUBJECTES

Aquest Codi Ètic s’aplica totalment als membres dels òrgans d’administració ia tot el personal, estenent-se a més en aquelles matèries que els siguin aplicables, a totes aquelles persones físiques i/o jurídiques vinculades empresarial o professionalment amb MOMENTUM TASK FORCE ( proveïdors, clients, assessors o professionals externs, etc.)

A tots aquests se’ls anomena “subjectes al codi” o membres del personal indistintament.

3.- OBLIGACIÓ DE CONÈIXER I COMPLIR EL CODI ÈTIC

Tots els subjectes al codi tenen l’obligació de conèixer i complir-lo, així com col·laborar per facilitar-ne la implantació a l’empresa, havent de posar en coneixement d’aquesta, a través del Canal Ètic, qualsevol incompliment d’aquestes normes que coneguin.

4.- CONTROL DE L’APLICACIÓ DEL CODI ÈTIC

L’aplicació d’aquest Codi Ètic correspondrà a l’Òrgan de Compliance nomenat per MOMENTUM TASK FORCE en col·laboració amb el departament de RRHH, els quals vetllaran per la comunicació correcta del Codi Ètic a tots els subjectes a aquest ia les persones que, per qualsevol circumstància, hagin d’estar subjectes a les normes.

5.- PRINCIPIS ÈTICS GENERALS DE MOMENTUM TASK FORCE

a) Igualtat d’oportunitats i no discriminació

MOMENTUM TASK FORCE proporcionarà les mateixes oportunitats a l’accés al treball ia la promoció professional, assegurant en tot moment l’absència de situacions de discriminació per raó de sexe o orientació sexual, discapacitat, raça, religió, origen, estat civil o condició social.

Les conductes d’assetjament, abús, intimidació, discriminació o qualsevol altre tipus d’agressió física o verbal no es permetran ni toleraran a la feina.

La nostra empresa respectarà escrupolosament els Drets Humans i Llibertats Públiques incloses a la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides.

b) Mesures de coresponsabilitat

Els directius de MOMENTUM TASK FORCE promouran un ambient de treball compatible amb el desenvolupament personal, procurant que sigui possible l’exercici de les mesures de coresponsabilitat establertes a la legislació vigent en cada moment.

c) Protecció del medi ambient i polítiques de responsabilitat social

Els membres del personal han de comprometre’s activament i responsablement amb la conservació del medi ambient, posant els mitjans que siguin recomanats per MOMENTUM TASK FORCE i seguint aquells que siguin pràctica habitual en les polítiques laborals i professionals en aquest sentit, així com les mesures ressenyades en les polítiques de qualitat de lentitat.

6.- NORMES I PAUTES GENERALS DE CONDUCTA

a) Compliment de la normativa i comportament ètic

Els subjectes al codi han de complir tant les disposicions generals (lleis, reglaments, etc.) com la normativa interna de MOMENTUM TASK FORCE que sigui aplicable a la seva activitat.

Tot aquell que es vegi implicat en qualsevol grau, en un procediment judicial penal o expedient administratiu que l’afecti en la tasca professional, ho haurà de comunicar a Recursos Humans ia l’Òrgan de Compliance.

Tot el personal de MOMENTUM TASK FORCE haurà de vetllar per la integritat de les relacions amb clients i proveïdors garantint que durant la vigència de les relacions contractuals es compleixen els compromisos establerts de forma inequivoca i transparent. La informació publicada o difosa per part del personal envers els clients i proveïdors serà veraç i inequivoca.

b) Conflictes d’interès

Un conflicte d‟interès es produeix quan els interessos personals d‟un membre del personal o els d‟un tercer competeixen amb els interessos de MOMENTUM TASK FORCE.

Tots els membres del personal actuaran sempre buscant linterès de lempresa, fent una utilització adequada dels mitjans posats a la seva disposició i evitant actuacions que puguin reportar perjudicis per a lempresa. S’abstindran d’utilitzar en benefici propi oportunitats de negoci que siguin d’interès de MOMENTUM TASK FORCE

Aquesta pauta de conducta s’aplica tant a les relacions dels treballadors amb l’empresa, com a les que mantinguin amb clients, proveïdors o qualsevol altre tercer.

Els membres del personal s’abstindran de participar de qualsevol manera en activitats comercials realitzades per MOMENTUM TASK FORCE en què concorri algun interès propi o d’alguna persona vinculada. Així mateix, evitaran qualsevol classe dinterferència que pugui afectar la seva imparcialitat o objectivitat en qualsevol procés de lempresa.

La selecció de proveïdors, contractació de subministraments i serveis externs, s’efectuarà conforme als procediments interns establerts, evitant en la mesura del possible relacions d’exclusivitat.

Els membres del personal es relacionaran amb els proveïdors de forma lícita i ètica, i la seva selecció es regirà per criteris dobjectivitat i transparència que hauran de poder ser acreditats.

c) Aplicació del Codi Ètic a proveïdors

Tots els proveïdors que treballin o vulguin treballar amb MOMENTUM TASK FORCE hauran de complir el Codi Ètic i la legislació vigent al seu país, a més de comprometre’s a respectar els drets humans.

El Proveïdor informarà MOMENTUM TASK FORCE de qualsevol incompliment o sospita d’incompliment del Codi Ètic Ètic, utilitzant el Canal Ètic.

L’incompliment d’aquesta obligació suposarà el dret per part de MOMENTUM TASK FORCE a rescindir el contracte amb aquest proveïdor.

La selecció de proveïdors i la determinació de les condicions de compra es basaran en l’avaluació objectiva de la qualitat, el preu i la capacitat de proporcionar i garantir serveis d’un nivell apropiat.

d) Tracte als clients

El principal objectiu de MOMENTUM TASK FORCE està representat per la plena satisfacció de les expectatives i les necessitats dels seus clients, per consolidar una relació inspirada en els valors de correcció, honestedat, eficiència i professionalitat.

Tots els productes estaran degudament envasats, conservats i etiquetats, així com contindran tota la informació necessària per al consumidor, de manera clara, simple, completa i de conformitat amb les regulacions vigents en matèria alimentària o de consum.

e) Política de qualitat

Utilitzem exclusivament matèries primeres de primera qualitat.

Homologem tots els nostres proveïdors exigint-los que garanteixin, en tot moment, la qualitat dels seus productes.

L’elaboració dels nostres productes plats es duu a terme amb controls preventius rigorosos i procediments de seguretat i higiene alimentària, garantint elevats estàndards de seguretat.

Realitzem de forma periòdica, avaluacions sobre els gustos i apetències del consumidor, de manera que actualitzem la nostra oferta per adequar-la a les noves tendències en matèria alimentària.

f) Política d’atencions comercials i relacions públiques

Està prohibit el lliurament, la promesa o l’oferiment de qualsevol classe de pagament, comissió, regal o retribució a qualssevol autoritats, funcionari o empleat públic, directiu o empleat d’un proveïdor; tant si es realitzen directament per MOMENTUM TASK FORCE com si es fan indirectament a través de socis, col·laboradors, agents, intermediaris, brokers, assessors o qualssevol persones interposades.

Els regals o donacions que els treballadors puguin rebre per part de proveïdors o grans clients, que estiguin fora de les pràctiques comercials normals, són il·legítims i estan obligats a posar-ho en coneixement del responsable de RRHH. S’entén com a pràctica comercial normal els regals o les atencions comercials que estiguin dins dels límits de les relacions normals de cortesia i valor modest.

Qualsevol invitació o atenció que per la seva freqüència, les característiques o les circumstàncies pugui ser interpretada com una intenció d’afectar el criteri imparcial del receptor, serà rebutjat i posat en coneixement de l’òrgan de compliment.

7.- CONFIDENCIALITAT I RELACIONS EXTERNES

a) Deure general de secret

Amb caràcter general, els membres del personal han de guardar secret professional respecte a totes les dades o informació no públiques que coneguin com a conseqüència de l’exercici de la seva activitat professional, ja siguin procedents o es refereixin a clients, proveïdors, a MOMENTUM TASK FORCE a altres empleats/des, directius o qualsevol altre tercer; especialment fórmules de fabricació, receptes pròpies, etc.

S’abstindran d’utilitzar la informació que coneguin amb motiu de l’exercici de la seva tasca, per a qualsevol fi diferent d’aquesta, i no podrà conservar-la o duplicar-la.

Aquesta obligació de secret persisteix fins i tot un cop acabada la relació amb MOMENTUM TASK FORCE

Els membres del personal compliran estrictament les normes que sestableixen respecte a la política dÚs de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.

b) Relacions externes

Els membres del personal s’abstindran de transmetre, per iniciativa pròpia oa requeriment de tercers, qualsevol informació o notícia sobre MOMENTUM TASK FORCE o sobre tercers, als mitjans de comunicació sense autorització expressa dels responsables de comunicació.

8.- PROTECCIÓ D’ACTIUS I PRÀCTIQUES COMPTABLES

a) Protecció d’actius

Els membres del personal vetllaran perquè els actius de MOMENTUM TASK FORCE no pateixin cap detriment, incloent entre aquests a més dels tangibles, els registres financers, comptabilitat i informació confidencial de la societat, procurant en tots els casos, que seran utilitzats de forma adequada a la finalitat de les funcions professionals per a l’exercici de les quals han estat lliurats; complint tots els procediments de control intern establerts per MOMENTUM TASK FORCE per protegir els actius.

b) Informació financera i comptable

La informació financera de MOMENTUM TASK FORCE s’elaborarà amb fiabilitat i rigor.

Es complirà amb tots els procediments de control intern establerts per MOMENTUM TASK FORCE per garantir una correcta comptabilització de les transaccions i el seu reflex adequat en la informació financera publicada per MOMENTUM TASK FORCE

L’Òrgan d’Administració estarà informat de les polítiques comptables i fiscals aplicades per MOMENTUM TASK FORCE. Abans de formular els comptes anuals i presentar la declaració de l’impost sobre societats, el responsable financer informarà de les pràctiques seguides durant l’exercici així com de les possibles contingències fiscals que hi hagués.

9.- ÒRGAN DE COMPLIANCE

L’execució de la política de compliment de MOMENTUM TASK FORCE correspon a l’ÒRGAN DE COMPLIANCE O COMPLIMENT NORMATIU, el qual serà l’encarregat de la interpretació de les normes del present codi ètic i adoptarà les decisions generals per aplicar-lo.

10.- CANAL ÈTIC

MOMENTUM TASK FORCE disposa d’un Canal Ètic a la disposició del personal, clients i proveïdors perquè puguin comunicar qualsevol incompliment del codi ètic o sospites de conductes il·lícites.