Pla d’Igualtat

PLA D’IGUALTAT DE MOMENTUM TASK FORCE S.L.

ASPECTES RELLEVANTS

MOMENTUM TASK FORCE S.L. declara el seu compromís per a l’impuls i el foment de mesures per aconseguir la igualtat real al si de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició de aquest principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

La selecció de personal, la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, es duen a terme sota el principi d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, atenent especialment a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l’altre sexe”.

Pel que fa a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’hi adoptin i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Els principis enunciats es portaran a la pràctica a través de la implantació efectiva del Pla d’igualtat aprovat el gener de 2021, arbitrant-se els sistemes de seguiment corresponents, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a l’empresa. i per extensió, al conjunt de la societat.

El Pla d’Igualtat s’estableix per tal de donar compliment a allò establert a la Llei 3/2007 de 23 de març per a la Igualtat, i normes que la desenvolupen, integrant totes les mesures necessàries per promoure la igualtat de tracte i la no discriminació entre dones i homes a MOMENTUM TASK FORCE SL

En conseqüència, totes aquelles persones que intervinguin en processos de contractació, selecció i/o promoció professional es guiaran amb objectivitat a les seves actuacions i decisions; identificant aquelles persones més acords amb el perfil i necessitats del lloc a cobrir.

MOMENTUM TASK FORCE S.L. vetllarà per la no-discriminació de persones amb discapacitat rebutjant qualsevol conducta contrària a aquest principi.

De la definició anterior es desprèn que l’objectiu primordial del Pla d’Igualtat és la plena igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes a MOMENTUM TASK FORCE S.L.

Això suposa que, a igualtat d’aptituds, coneixements i qualificació, homes i dones han d’exercir les seves tasques sense que el seu sexe, edat, raça, religió, representin un obstacle i en les mateixes condicions quant a retribucions, formació i promoció dins de la empresa.

A més, es busca facilitar la conciliació de la vida familiar, personal i laboral mitjançant mesures concretes que possibilitin la compatibilització òptima dels àmbits laboral i privat; sent els seus objectius principals, la tasca de sensibilització i conscienciació a favor de la Igualtat.

Finalment, MOMENTUM TASK FORCE S.L. declara que considera inacceptable qualsevol mena de situació d’assetjament sexual o per raó de sexe.

El Pla d’Igualtat s’aplica a la totalitat del personal de l’empresa ia tots els centres de treball dels clients on presten els seus serveis.

Els encarregats de Formació i Selecció implantaran les mesures necessàries per garantir les mateixes oportunitats professionals per a dones i homes, tant en l’accés a l’ocupació, com en la formació i promoció professional, tenint cura que en els processos de selecció es respectin els principis de capacitat , aptitud i idoneïtat de la persona candidata respecte al lloc de treball a cobrir.

És responsabilitat de tota l’empresa col·laborar amb la Direcció a l’hora d’investigar i instruir casos d’actuacions discriminatòries que originin assetjament, seguint el procediment consignat al Codi de Prevenció de l’Assetjament Sexual o per Raó de Sexe implantat a l’Empresa.

Tot el personal de MOMENTUM TASK FORCE S.L. haurà de respectar el principi d’igualtat de tracte i no discriminació per raó de sexe i haurà de complir amb tot el que preveu aquest PLA D’IGUALTAT, havent de posar en coneixement de l’empresa qualsevol circumstància, actuació, fet, política o conducta que atempti contra aquests principis.

L’empresa ha designat un assessor extern com a responsable d’igualtat de tracte i d’oportunitats

El Pla d’Igualtat s’estructura en les àrees següents:

Selecció i contractació del personal
Classificació professional
Formació
Promoció
Condicions laborals i auditoria salarial entre dones i homes
Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral
Retribucions
Prevenció davant assetjament sexual i per raó de sexe
Comunicació de mesures

Hi ha un objectiu prioritari com és vetllar perquè hi hagi dins de l’empresa un ambient exempt d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, arbitrant les condicions adequades perquè els procediments de denúncia es realitzin amb les màximes garanties per a totes les parts, creant un “Protocol d’Actuació” que reguli les actuacions en aquesta matèria, incloent-hi la definició, un procediment de prevenció, actuació i mesures sancionadores.

El Pla d’Igualtat està a disposició de tota la plantilla al departament de RRHH, i aquest text és un extracte amb els seus aspectes més rellevants.